Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Nhự


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Thị Liên, 2001. Nguyễn Công Nhự (Hướng dẫn 2).   

2. Phạm Đăng Quyết, 2007.   

3. Vũ Thanh Tùng, 2012. Nguyễn Công Nhự (Hướng dẫn 2).

 

close

Thông báo