Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Nhự


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Hoàn thiện chế độ hạch toán thống kê và thông tin kinh tế trong công tác thăm dò địa chất. Đề tài nhánh cấp Nhà nước (Thuộc chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước theo Hợp đồng ký kết với Tổng cục Địa chất), mã số 44 05 01 03, 1985-1986. Nguyễn Công Nhự (Chủ trì đề mục số 4).

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KT-XH nông thôn ngoại thành Hà Nội. Đề tài cấp Trường Đại học, 1996. Nguyễn Công Nhự (Tham gia/ Thư ký đề tài).

3. Xây dựng hệ thống thông tin thống kê đánh giá kết quả hoạt động SXKD của DN phục vụ công tác quản lý vĩ mô và vi mô ở Việt Nam trong cơ chế quản lý hiện nay. Đề tài cấp Bộ, 1997. Nguyễn Công Nhự (Tham gia/ Thư ký đề tài).

4. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Đề tài cấp Trường Đại học, 2001. Nguyễn Công Nhự (Chủ trì).

5. Vấn đề phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, 2002. Nguyễn Công Nhự (Chủ trì). 

6. Phương pháp luận tính tiền lương tối thiểu dựa trên cở sở điều tra mức sống dân cư. Đề tài cấp Nhà nước, 2002. Nguyễn Công Nhự (Tham gia).

7. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê thống nhất cho các doanh nghiệp. Đề tài cấp Bộ, 2003. Nguyễn Công Nhự (Tham gia/ Thư ký đề tài).

8. Dự đoán thống kê tình hình phát triển công nghiệp Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2003. Nguyễn Công Nhự (Chủ trì).

9. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của đơn vị cơ sở thuộc ngành công nghiệp Việt Nam phục vụ công tác quản lý vĩ mô và hội nhập kinh tế. Đề tài cấp Bộ, 2006. Nguyễn Công Nhự (Chủ trì).

10. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phân phối thu nhập của các khu vực kinh tế trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam (có minh họa bằng số liệu điều tra mẫu các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam). Đề tài trọng điểm cấp Bộ theo Hợp đồng ký kết với Liên hiệp Hội khoa học kinh tế Việt Nam, 2007. Nguyễn Công Nhự (Phó Chủ nhiệm & Thư ký đề tài).

11. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh giá tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp lớn và vừa. Đề tài cấp Bộ, 2007. Nguyễn Công Nhự (Tham gia/ Thư ký đề tài).

close

Thông báo