Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Cầm


Sách đã xuất bản

1. Bài tập Thủy lực. Tập I, Tập II. Nguyễn Cảnh Cầm (Chủ biên, Đồng tác giả). Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung. H- Xây dựng, 2005.

2. Thủy lực cơ sở. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong Phần I,  Tập IV  bộ sách "Sổ tay Kỹ thuật Thủy lợi". H- Nông nghiệp, 2005.

3. Thủy lực dòng chảy hở. Nguyễn Cảnh Cầm. Tái bản có sửa chữa và bổ sung. H- Xây dựng, 2006.

4. Giáo trình Thủy lực. Tập I. Đồng tác giả. Tái bản lần 3 có sửa chữa v bổ sung. H- Xây dựng, 2007.

5. Giáo trình Thủy lực. Tập II. Nguyễn Cảnh Cầm (Chủ biên, Đồng tác giả). H- Xây dựng, 2007.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo