Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Cầm


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:  3 luận văn Thạc sĩ

1. Tith Sovann (Campuchia), "Tác động của điều kiện Thủy văn - Thủy lực đến xói lở hạ lưu công trình thủy lợi ở Campuchia và biện pháp xử lý", Đại học Thủy Lợi, 1995.

2. Nguyễn Hoàng Minh, "Sự truyền sóng gián đoạn trong lòng dẫn hở", Đại học Thủy Lợi, 1999.

3. Nguyễn Văn Lân, "Đánh giá thực trạng xói lở cống vùng triều đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục", 2002.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh2 luận án Tiến sĩ

1. Nguyễn Đình Thông, "Nghiên cứu các đặc trưng dòng thấm qua một  vài dạng công trình thủy lợi", Đại học Thủy Lợi, 1996.

2. Lê Văn Thuận, "Một mô hình tính sóng vỡ đập truyền trong hệ thống hồ chứa bậc thang", Đại học Xây dựng, 2004.

 

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo