Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Cầm


Các bài báo nghiên cứu

1. Biện pháp nâng cao mức nước trong kênh tưới bị hạ thấp do xói lở. Nguyễn Cảnh Cầm. Tập san Thủy Lợi - Thủy điện, số 3, 1972.

2. Các phương pháp số tính dòng chảy không ổn định trong đường ống có áp. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong "Tuyển tập các công trình Khoa học trường Đại học Thủy Lợi", 1979.

3. Một vài đặc trưng Thủy động lực của sóng gián đoạn. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong  "Tuyển tập các công trình Khoa học trường Đại học Thủy Lợi", 1979.

 4. Tính độ cao ban đầu của sóng gián đoạn bằng phương pháp giải tích đơn giản. Nguyễn Cảnh Cầm. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, Viện Khoa học Việt Nam, số 157, 1980.

 5. Tính sự truyền sóng gián đoạn theo phương pháp đặc trưng. Nguyễn Cảnh Cầm. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 5 và 6, 1981.

 6. Mô hình toán của hiện tượng vỡ đập. Nguyễn Cảnh Cầm. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật - Viện khoa học Việt Nam, số 5 và 6, 1982.

 7. Một vài nghiên cứu về nước nhảy sóng. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong "Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ VIII Đại học Thủy Lợi", tập I, 1984.

 8. Mấy ý kiến về Chương trình Thủy lực trong các trường Đại học Kỹ thuật. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong "Tuyển tập các công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ V ", Phần 6: Các vấn đề đào tạo và lịch sử Cơ học, 12 - 1992.

 9. Calcul de la propagation des ondes de rupture de barrage par la mesthode de schéma implicite des différentiels. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong "Tuyển tập các công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI", 12 - 1997.

 10. Giải bài toán về sóng vỡ đập. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong "Tuyển tập các công trình Khoa học Đại học Thủy Lợi", 1999.

 11. Về Chương trình môn học Thủy lực trong các trường Đại học. Nguyễn Cảnh Cầm. In trong "Tuyển tập Hội thảo khoa học toàn quốc về giảng dạy Cơ học", Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Cơ học Việt Nam, 2002.

 

 

 

 

 

 


dating for married go married men who cheat
close

Thông báo