Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà


Sách đã xuất bản

1. Tâm lý học khác biệt. Đồng tác giả. H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

2. Tâm lý học phát triển. Trương Thị Khánh Hà. H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

3. Emotional Intelligence. Leehu Zysberg and Sivan Raz (Editors), Le X. Hy, Truong T. Khanh-Ha, Derrick C. McLean, Christian Klein and Arianna R. Sapp (Chapter 3: The Dynamic Relationship Between Spirituality, Gratitude, and Emotional Intelligence). Published by Nova Publishers, 2015.

4. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình (Sách chuyên khảo). Trương Thị Khánh Hà (Chủ biên). H - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.