Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1967

Sinh tại Hải Phòng.

1986-1991

Tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lí học, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Rostov, Liên Xô.

Từ 2000

- Giảng viên khoa Tâm lí học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Học viên cao học và bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lí học tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2000-2003);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, Liên bang Nga (2004-2006);

- Phong học hàm Phó giáo sư ngành Tâm lí học (2010);

- Chủ nhiệm khoa Tâm lí học.