Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Сравнительный анализ интеллектуального развития городских, деревенских и уличных детей во Вьетнаме.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học:  Психология развития, акмеолопия (Психологические науки) (Tâm lý học phát triển)

Người hướng dẫn: GS  Обухова Людмила Филипповна (Lyudmila Obukhova Filippovna)

Năm bảo vệ: 2006

Đơn vị bảo vệ:  Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, mang tên М.V. Lомоnоxоp.