Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 12 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).