Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà


Các đề tài nghiên cứu

1. Thực trạng công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong gia đình sau 10 năm đổi mới. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999-2001. Trương Thị Khánh Hà (Tham gia).

2. Thực trạng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 2000-2002. Trương Thị Khánh Hà (Tham gia).

3. Bước đầu tìm hiểu các tư tưởng tâm lý học Hy Lạp cổ đại. Đề tài cấp trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, 2002-2003. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì).

4. Những đặc điểm tâm lý cơ bản ở giai đoạn đầu tuổi trưởng thành. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì). Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-2010. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì).

5. Điều tra đánh giá thực trạng sự tổn thương tâm lý ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và xây dựng mô hình trợ giúp tâm lý xã hội tại cộng đồng. Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008-2010. Trương Thị Khánh Hà (Tham gia).

6. Đặc điểm tâm lý xã hội của nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đề tài Nafosted VI 1.1-2010, 2010-2012. Trương Thị Khánh Hà (Tham gia).

7. Những vấn đề tâm lý - xã hội của người cao tuổi Việt Nam: thực trạng - giải pháp trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng. Đề tài Nafosted VI1.1-2011.10, 2012-2014. Trương Thị Khánh Hà (Tham gia).

8. Ứng dụng lý thuyết của Vưgôtxki vào việc phát triển tư duy và ngôn ngữ trẻ em. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì). Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.12.27, 2012-2014. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì).

9. Giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình hiện nay: Thực trạng và giải pháp. Đề tài Nafosted VI1.1-2012.15, 2013-2015. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì).

10. Mối quan hệ giữa định hướng giá trị và cảm nhận hạnh phúc. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.17.04, 2016-2018. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì).

11. Những yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc con người. Đề tài Nafosted 501.01-2016.02, 2017-2019. Trương Thị Khánh Hà (Chủ trì).