Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tư An


Sách đã xuất bản

1. Thủy lực dòng chảy có lưu tốc cao (Bài giảng Sau Đại học). Hoàng Tư An. Trường Đại học Thủy lợi, 1978.

2. Từ điển Bách khoa Nông nghiệp. Đồng tác giả. Trung tâm Quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1991.

3. Thủy lực hệ thống công trình thủy lợi (Bài giảng Sau Đại học). Hoàng Tư An. Trường Đại học Thủy lợi, 1992.

4. Dòng tia chảy rối và ứng dụng (Bài giảng Sau Đại học). Hoàng Tư An. Trường Đại học Thủy lợi, 1994.

5. Thủy lực dòng hở (Bài giảng Sau Đại học). Hoàng Tư An. Trường Đại học Thủy lợi, 2000.

6. Từ điển Bách Khoa Việt Nam. 4 tập. Đồng tác giả. H - Từ điển Bách khoa, 1995 – 2005.

7. Thủy lực công trình. Hoàng Tư An. H - Nông nghiệp, 2005; Tái bản, có sửa chữa. bổ sung, 2012.

close

Thông báo