Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tư An


Các đề tài nghiên cứu

1. Xử lý vi khí hậu khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Nhà nước, 1977-1978. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm nội dung).

2. Xác định cao trình đê bao thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, 1984-1985. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

3. Tiêu thoát lũ hệ thống sông Đà Nông, Phú Yên. Đề tài cấp Bộ, 1985-1986. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

4. Quy hoạch cải tạo hệ thống tiêu Diễn - Yên (Nghệ An). Đề tài cấp Bộ, 1986-1987. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

5. Thủy lực hệ thống dẫn nước không áp trạm thủy điện nhỏ kiểu đường dẫn ở Việt Nam. Đề tài cấp Viện, 1986-1987. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

6. Quy hoạch vùng tiêu Bắc Hà - Nam - Ninh. Đề tài cấp Nhà nước, 1988-1989. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm nội dung).

7. Quy hoạch phòng lũ hệ thống sông Cả. Đề tài cấp Bộ, 1989-1990. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

8. Tiêu thoát lũ hệ thống sông Hương và nội thành Huế. Đề tài cấp Bộ, 1990-1991. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

9. Tiêu thoát lũ hệ thống sông Nhật Lệ và cống Mỹ Trung. Đề tài cấp Bộ, 1991-1992. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

10. Tiêu thoát lũ hệ thống sông Bùng. Đề tài cấp Bộ, 1994-1995. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

11. Sự ổn định của lòng dẫn sau nước nhảy. Đề tài cấp Bộ, 1996-1997. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm).

12. Tương tác giữa chất lỏng với biên rắn cố định và đàn hồi. Đề tài cấp Bộ, 1996-1998. Hoàng Tư An (Tham gia).

13. Cải tạo hệ thống tưới tiêu kết hợp ở Tiên Lãng, Thủy Nguyên và Kinh Môn - Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Đề tài cấp Bộ, 1997-1998. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm nội dung).

14. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản ven biển Bắc Bộ. Đề tài cấp Nhà nước, 2001-2002. Hoàng Tư An (Chủ nhiệm nội dung).

close

Thông báo