Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Tư An


Các bài báo nghiên cứu

1. Nước nhảy trên kênh có độ dốc lớn. Hoàng Tư An. Tin tức Viện Khoa học Thủy lợi toàn Liên bang Nga, tập 107, 1975.

2. Các đặc trưng động học của nước nhảy trên kênh dốc. Hoàng Tư An. Tạp chí Xây dựng Thủy lợi, số 7, 1976.

3. Ứng dụng lý thuyết dòng tia chảy rối để tính thủy lực công trình. Hoàng Tư An. Nội san Khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Thủy lợi, số 6, 1976.

4. Nước nhảy trên kênh có độ dốc thay đổi. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập Bách khoa Leningrad, số 346, 1976.

5. Nước nhảy trên kênh có độ dốc nghịch. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập khoa học “Diễn biến lòng dẫn và các mô phỏng”, 1977.

6. Về một lý thuyết của nước nhảy trên kênh dốc. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 2, 1977.

7. Sự phân bố lưu tốc trong nước nhảy không ngập. Hoàng Tư An. Nội san Khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Thủy lợi, số 7, 1977.

8. Tính toán chiều sâu xói cục bộ ở hạ lưu cống đồng bằng. Đồng tác giả Tập san Thủy lợi, số 9, 1978.

9. Ảnh hưởng của dòng không ổn định đến nước nhảy. Hoàng Tư An. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 11, 1978.

10. Về vấn đề xói ở hạ lưu cống đồng bằng. Hoàng Tư An. Nội san khoa học, trường Đại học Thủy lợi, 1980.

11. Một vài đặc trưng của nước nhảy ngập. Hoàng Tư An. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 9 + 10, 1980.

12. Về mô hình các hệ thống dẫn nước cột nước thấp. Hoàng Tư An. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 11 + 12, 1981.

13. Về đoạn gia cố hạ lưu công trình tháo nước. Hoàng Tư An. Hội nghị Khoa học lần thứ 7, trường Đại học Thủy lợi, 1982.

14. Về nước nhảy trong điều kiện dòng không ổn định. Hoàng Tư An. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 3, 1982.

15. Vấn đề gia cố hạ lưu và xói cục bộ sau công trình tháo nước vùng đồng bằng. Hoàng Tư An. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 3, 1982.

16. Đặc trưng tốc độ của nước nhảy. Hoàng Tư An. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 5 + 6, 1982.

17. Nước nhảy trên đoạn kênh có độ dốc thay đổi. Hoàng Tư An. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 7 + 8, 1983.

18. Hiện tượng tách dòng trong nước nhảy. Hoàng Tư An. Hội nghị Khoa học lần thứ 8, trường Đại học Thủy lợi, 1984.

19. Sự hình thành sóng sau các công trình tháo nước. Hoàng Tư An. Tạp chí Thủy lợi, số 5 + 6, 1985.

20. Về các yếu tố động học của dòng chảy ở cửa vào cống xả sâu. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 7 + 8, 1987.

21. Các hình thức nối tiếp trong và sau bể tiêu năng. Đồng tác giả. Tạp chí Thủy lợi, số 11 + 12, 1988.

22. Các đặc trưng động học của dòng chảy ở hạ lưu. Đồng tác giả. Tạp chí Thủy lợi, số 5 + 6, 1989.

23. Mô hình thủy động lực học của dòng chảy hở hai chiều đứng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 7 + 8, 1989.

24. Tính thủy lực ở hạ lưu các công trình tháo nước. Hoàng Tư An. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, số 7 + 8, 1989.

25. Thủy lực hệ thống tiêu sông Bùng. Hoàng Tư An. Hội nghị Khoa học lần thứ 9, trường Đại học Thủy lợi, 1989.

26. Tính toán thủy lực bài toán không gian không ổn định cho đường dẫn trạm thủy điện. Hoàng Tư An. Hội nghị Cơ học chất lỏng toàn quốc lần thứ 3, 1990.

27. Tiêu úng cho các vùng đồng bằng ven biển miền Trung. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập Hội thảo khoa học Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, 1990.

28. Phát triển kinh tế nông nghiệp tổng hợp ở vùng cát ven biển miền Trung. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập Hội thảo khoa học Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, 1990.

29. Mở rộng lý thuyết về nước nhảy không ngập. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập . Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5, 1992.

30. Về đặc trưng tốc độ trong dòng tia rối không ổn định. Hoàng Tư An. Nội san khoa học kỹ thuật, trường Đại học Thủy lợi, số 11, 1992.

31. Xói ở hạ lưu cống vùng triều. Hoàng Tư An. Hội thảo khoa học, Bộ Thủy lợi, 1992.

32. Đặc điểm và biện pháp khai thác nguồn nước ở Trung Trung Bộ. Đồng tác giả. Hội thảo Phát triển kinh tế Trung Trung Bộ, 1993.

33. Một số vấn đề thủy lực ở hạ lưu công trình tháo vùng đồng bằng và ven biển. Hoàng Tư An. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học lần thứ 10, Trường Đại học Thủy lợi, 1994.

34. Bài toán xói cục bộ ở hạ lưu công trình. Hoàng Tư An. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 5, 1995.

35. Một vài đặc trưng của nước nhảy không ngập trên kênh dốc lớn. Hoàng Tư An. Tạp chí Thủy lợi, số 3 + 4, 1997.

36. Mô phỏng cân bằng nước hệ thống sông Hương. Đồng tác giả. Hội nghị Cơ học thủy khí với môi trường, 1998.

37. Một vài vấn đề về lấy nước tưới vùng chịu ảnh hưởng triều ở hệ thống thủy nông Tiên Lãng, Hải Phòng. Đồng tác giả. Hội nghị Cơ học thủy khí với môi trường, 1998.

38. Mở rộng lý thuyết về nước nhảy không ổn định và bể tiêu năng. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học Cơ thủy khí Việt Nam, 2000.

39. Đặc trưng nối tiếp bằng nước nhảy ở chân dốc. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11, 2002.

40. Giải phân rã hệ phương trình Reynolds hai chiều đứng bằng phương pháp phần tử hữu hạn hai giai đoạn với độ chính xác cao. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, số 2, 2003.

41. Dòng chảy không gian không ổn định trong hệ thống kênh dẫn trạm thủy điện. Hoàng Tư An. Tạp chí khoa học Thủy lợi và Môi trường, số 5, 2004.

42. Nghiên cứu nước nhảy không ổn định và bể tiêu năng sau cống vùng triều. Đồng tác giả. Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, số 7, 2004.

43. Khả năng tiêu nước của một vài hệ thống thủy nông ở miền Bắc nước ta. Đồng tác giả. Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, số 7, 2004.

44. Hiện tượng tách dòng trong nước nhảy không ngập. Đồng tác giả. Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, số 21, 2008.

45. Một vài đặc trưng thủy lực của hệ thống tưới tiêu kết hợp vùng chịu ảnh hưởng triều. Đồng tác giả. Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, 2009.

close

Thông báo