Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Đệ


Sách đã xuất bản

Các sách đã xuất bản (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Cấu trúc dữ liệu. Trần Cao Đệ. NXB Đại học Cần Thơ, 2010.

2. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng tác giả. NXB Đại học Cần Thơ, 2016.

3. Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường. Đồng tác giả. NXB Đại học Cần Thơ, 2016.

4. Đảm bảo chất lượng phần mềm. Đồng tác giả.

5. Kiểm thử phần mềm. Đồng tác giả.