Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Đệ


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu mở về các công trình, dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề tài cấp Cơ sở, 2008. Trần Cao Đệ (Chủ nhiệm).

2. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về kết cấu hạ tầng của thành phố Cần Thơ. Đề tài cấp Cơ sở, 2011. Trần Cao Đệ (Chủ nhiệm).

3. Xây dựng phần mềm phát hiện sao chép luận văn tại trường Đại học Cần Thơ. Đề tài cấp Trường Đại học, 2014. Trần Cao Đệ (Chủ nhiệm).