Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quan Minh Nhựt


Các đề tài nghiên cứu

1. Ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến hiệu quả hoạt động của nữ trực tiếp quản lý sản xuất lúa nước trời ở xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP), 2002. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

2. Tác động của hệ thống canh tác tổng hợp đến sự phát triển bền vững kinh tế hộ tại xã Tân Phú Thanh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP), 2003. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

3. Phân tích hiệu quả kỹ thuật hiệu quả phân phối nguồn lực, hiệu quả sử dụng chi phí và hiệu quả theo quy mô sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thủy sản và xay xát lúc gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình hợp tác nghiên cứu NPT (Hà Lan), 2008. Quan Minh Nhựt (Chủ nhiệm).

4. Đánh giá phản ứng chiến lược của doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Đề tài cấp Bộ, 2009. Quan Minh Nhựt (Chủ nhiệm).

5. Xây dựng các chương trình đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015, định hướng 2020. Đề tài cấp Tỉnh, 2009-2010. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

6. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúc ở tỉnh Đồng Tháp. Đề tài cấp Tỉnh, 2010. Quan Minh Nhựt (Chủ nhiệm).

7. Xây dựng mô hình phát triển làng nghề kết hợp du lịch. Đề tài cấp Tỉnh, 2010-2011. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

8. Đánh giá mức độ đáp ứng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của trường Đại học Cần Thơ. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2011. Quan Minh Nhựt (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu mức độ đáp ứng của các dịch vụ thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Đề tài cấp Tỉnh, 2010-2012. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

10. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng tiến bộ khoa học & công nghệ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Đề tài cấp Tỉnh, 2012. Quan Minh Nhựt (Chủ nhiệm).

11. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Tháp. Đề tài cấp Tỉnh, 2011-2013. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

12. Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo ở tỉnh Đồng Tháp. Đề tài cấp Tỉnh, 2012-2013. Quan Minh Nhựt (Chủ nhiệm).

13. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Tháp. Đề tài cấp Tỉnh, 2011-2013. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

14. Giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thị muối của điểm dân cư ở vùng biển Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Bộ, 2012-2014. Quan Minh Nhựt (Tham gia).

close

Thông báo