Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thúc An


Sách đã xuất bản

Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Bài tập cơ học lý thuyết (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1964, 1972.

2. Cơ học lý thuyết phần tĩnh và động học (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1965, 1973.

3. Động lực học (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1973.

4. Lời giải 360 bài tập Cơ học lý thuyết. Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1973.

5. Lý thuyết va chạm – Áp dụng lý thuyết vào bài toán cọc. Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1975.

6. Bài tập phần tĩnh học và động học (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1976.

7. Bài tập động lực học (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1976.

8. Tĩnh học và động học (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1977.

9. Động lực học (Giáo trình). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1977.

10. Bài giảng về lý thuyết dao động. Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1988.

11. Cơ học môi trường liên tục. Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1989.

12. Lý thuyết va chạm dọc của thanh và ứng dụng vào bài toán cọc. Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1991.

13. Bài giảng Cơ học lý thuyết (Dùng cho sinh viên tại chức). Nguyễn Thúc An. Trường Đại học Thuỷ Lợi, 1994.

14. Bộ đồ và đáp án môn Cơ học lý thuyết thi chuyển giai đoạn (Dùng cho trường Đại học Thủy lợi). Nguyễn Thúc An (soạn), 1994.

15. Bộ đồ và đáp án môn Cơ học lý thuyết (Dùng cho trường Đại học Dân lập Phương Đông). Nguyễn Thúc An, 2001.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo