Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Hưng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1978

Sinh tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 2002

Tốt nghiệp chuyên ngành Công trình thủy lợi tại trường Đại học Thủy lợi.

2003-2006

- Giảng viên, bộ môn Kết cấu công trình, trường Đại học Thủy lợi;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình thủy tại trường Đại học Thủy lợi (2006).

 2006-2011

Nghiên cứu sinh tại Đại học Hà Hải, Nam Kinh, Trung Quốc, chuyên ngành Kết cấu công trình thủy.

Từ 2011

- Giảng viên, bộ môn Kết cấu công trình, trường Đại học Thủy lợi;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2016);

- Trưởng bộ môn Kết cấu công trình.