Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Hưng


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2003. Vũ Hoàng Hùng (Tham gia).

2. Điều tra khảo sát ăn mòn kim loại cửa van trong công trình thủy lợi. Đề tài cấp Bộ, 2005. Vũ Hoàng Hùng (Tham gia).

3. Tiêu chuẩn ngành Công trình thủy lợi - cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu. Đề tài cấp Bộ, 2006. Vũ Hoàng Hùng (Tham gia).

4. Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van Đập Đáy. Đề tài cấp Bộ, 2009. Vũ Hoàng Hùng (Tham gia).

5. Đánh giá thực trạng hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình để thực hiện phân cấp đê và đề xuất giải pháp củng cố nâng cấp phù hợp với biến đổi khí hậu. Dự án thuộc kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều nâm 2012, Tổng cục Thủy lợi, 2012. Vũ Hoàng Hùng (Tham gia).

6. Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong đánh giá an toàn hệ thống đê sông. 2013. Vũ Hoàng Hùng (Tham gia).