Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Điều


Sách đã xuất bản

1. Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh. Đoàn Văn Điều. H- Giáo dục, 1995.

2. Các nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục: Lĩnh vực nhận thức (Taxonomy of Educationl objectves: Cognitive Domain. Benjima S.Bloom. New York: David McKay, 1956). Đoàn Văn Điều (Dịch). H- Giáo dục, 1995.

3. Đo lường và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2004.