Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Điều


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu trí lực và mối quan hệ của nó với khả năng học toán ở học sinh trung học cơ sở.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Tâm lý học chuyên ngành

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hữu Luyến; TS Trần Quốc Thành

Năm bảo vệ: 2001

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.