Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Anh


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Giải tích đa trị (Giáo trình). Lâm Quốc Anh (Chủ biên). Trường Đại học Cần Thơ, 2011.

2. Giải tích số (Giáo trình). Đồng tác giả. Trường Đại học Cần Thơ, 2016.

3. Hình học vi phân. Lâm Quốc Anh.