Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Stability for solutions of equilibrium problems and related results (Sự ổn định nghiệm của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Lý thuyết tối ưu và Hệ thống

Người hướng dẫn: GS.TSKH. Phan Quốc Khánh

Năm bảo vệ: 2007

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.