Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Anh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 22 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Lê Thị Huỳnh Châu, “Độ nhạy nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân”, 2010.

2. Phạm Thanh Khương, “Sự đặt chỉnh nghiệm của bài toán tối ưu với ràng buộc cân bằng và mở rộng”, 2010.

3. Trần Thị Tuyết Mai, “Sự đặt chỉnh và tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu vector”, 2010.

4. Lê Phong Phú, “Sự đặt chỉnh nghiệm của bất đẳng thức Ky Fan và mở rộng”, 2011.

5. Hồ Minh Nhật, “Sự đặt chỉnh Levitin - Polyak của bài toán tối ưu và mở rộng”, 2011.

6. Phạm Thanh Dược, “Đối đạo hàm Mordukhovich và ứng dụng vào sự ổn định nghiệm của phương trình suy rộng”, 2011.

7. Lê Văn Trung, “Sự tồn tại và ổn định nghiệm của bài toán cân bằng sắp thứ tự theo nón từ điển”, 2012.

8. Trần Minh Quan, "Nghiên cứu tính chất tập nghiệm xấp xỉ của bài toán cân bằng”, 2012.

9. Phan Đại Nhơn, “Sự tồn tại và ổn định nghiệm của bài toán bao hàm tựa biến phân”, 2012.

10. Nguyễn Văn Danh, “Sự đặt chỉnh của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan”, 2013.

11. Hồ Như Ngọc, “Nón pháp tuyến thu hẹp và ứng dụng trong nghiên cứu phương pháp phép chiếu luân phiên”, 2013.

12. Nguyễn Thị Tường Uyên, “Các điều kiện chính quy và ứng dụng trong tối ưu hóa”, 2013.

13. Võ Tuấn Khanh, “Ánh xạ đơn điệu suy rộng và ứng dụng nghiên cứu tính chất tập nghiệm bài toán cân bằng”, 2014.

14. Trương Hoàng Luông, “Hàm lồi suy rộng và ứng dụng trong tối ưu hóa”, 2014.

15. Võ Thanh Phong, “Sự đặt chỉnh và tính liên tục nghiệm của bài toán cân bằng sắp thứ tự theo nón từ điển”, 2014.

16. Trần Thị Diễm My, “Tính chất hàm tựa lồi và các bài toán tựa lồi trong tối ưu hóa”, 2015.

17. Lê Minh Huy, “Nón Lorentz và ứng dụng trong tối ưu hóa”, 2015.

18. Trương Văn Trí, “Chỉnh hóa nghiệm cho bài toán bất đẳng thức biến phân và các dạng mở rộng bằng phương pháp Tikhonov”, 2016.

19. Nguyễn Thanh Nguyệt, “Nghiên cứu tính chất tập nghiệm bất đẳng thức Ky Fan bằng phương pháp vô hướng hóa”, 2016.

20. Trần Thị Kim Linh, “Đặt chỉnh Levitin-Polyak của bài toán bất đẳng thức biến phân và các dạng mở rộng”, 2016.

21. Nguyễn Thị Hằng, “Nghiên cứu tính chất tập nghiệm của bất đẳng thức Ky Fan theo nón từ điển”, 2016.

22. Nguyễn Thị Mỹ Huệ, “Tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng”, 2016.