Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu sự đặt chỉnh của bài toán tối ưu và mở rộng. Đề tài cấp Trường Đại học, 2011. Lâm Quốc Anh (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu tính chất tập nghiệm bài toán tối ưu và các vấn đề liên quan. Đề tài cấp Trường Đại học, 2012. Lâm Quốc Anh (Chủ nhiệm).

3. Tính ổn định và sự đặt chỉnh của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan. Đề tài cấp Bộ, 2017. Lâm Quốc Anh (Chủ nhiệm).