Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Công Yên


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Thực tập Mô học và Phôi thai học đại cương (Tài liệu lưu hành nội bộ). Trần Công Yên (Chủ biên), Hoàng Minh Hoà. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1992.

2. Mô học (Bài giảng). Trần Công Yên. 1995.

3. Sinh học cơ thể động vật. Trịnh Hữu Hằng (Chủ biên), Trần Công Yên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.