Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Công Yên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1942

Sinh tại tỉnh Thái Bình.

Sau 1965

- Công tác tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1976).

1976-2001

- Giảng viên khoa Sinh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Quyền Chủ nhiệm bộ môn Động vật thực nghiệm, khoa Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1979-1984);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Sinh học (2001).