Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Công Yên


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Thăm dò hiệu ứng của GACAVIT đối với ung thư báng nước TG.180 trên chuột nhắt đen thuần chủng C57 BL6. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Hà Văn Mạo. Tạp chí Y học Quân sự, 1991.

2. Một mô hình ung thư thực nghiệm. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, 1992.

3. Tác dụng của chế phẩm HG75 lên sự phát triển u báng Sarcoma TG.180 trên chuột nhắt trắng SWISS. Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, 1992.

4. Preventtive and Curative effects of GACAVIT on experimental TG.180 ascitic tumor. H.V.Mao, T.C.Yen, N.T.Quy. Biennial Scientific Meeting and Postgraduate cours, Brighton, UK, June 1992; Hepatology, Vol 16, No 2, 1992.

5. Hiệu ứng ức chế sự phát triển của một số phức chất đối với vi khuẩn và tế bào ung thư. Trịnh Ngọc Châu, Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Vũ Đăng Độ, Lê Chí Kiên. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, 1993.

6. Khả năng phòng chống ung thư của GACAVIT trên mô hình ung thư thực nghiệm in vivo. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Hà Văn Mạo. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 171, 1993.

7. Ảnh hưởng của nọc rắn hổ mang (Naja naja) đến một số đặc điểm của tế bào ung thư báng Sarcoma TG.180. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Ngô Thị Kim, Nguyễn Thị Kim Ngân. Tạp chí Sinh học, tập 15, số 4, 1993.

8. Khả năng phòng chống ung thư của Methyonyl-Funtumin Hydrochlorid trên mô hình ung thư thực nghiệm In vivo. Đào Kim Chi, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ. In trong: Tuyển tập Hoá sinh Y học, Tổng Hội Y Dược học Việt Nam, 1994.

9. Tác động của nọc rắn hổ mang (Naja naja) lên siêu cấu trúc của tế bào u báng Sarcoma TG. l80 in vivo. Trần Công Yên. Tạp chí Vệ sinh phòng dịch, tập 5, số 4 (24), 1995.

10. Thăm dò hoạt tính kháng sinh và chống u của một số đất hiếm ASPACTAT. Nguyễn Trọng Uyển, Nguyễn Đình Bảng, Trần Công Yên, Phan Thị Phi Phi, Lê Xuân Thành. Tạp chí Hoá học, tập 33, 1995.

11. Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển u của phức Platin (IV) trên chuột nhắt trắng SWISS. Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên, Trần Thị Đà. Tạp chí Dược học, 1998.

12. Tác dụng của phức PLATIN (IV) lên tế bào u báng Sarcoma TG.180 in vivo. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Thị Đà. Tạp chí Dược học, 1998.

13. Ảnh hưởng của chế phẩm CD1 đến dạ con chuột nhắt trắng SWISS (Mus musculus). Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên. Tạp chí Sinh học, tập 21, số 1B, 1999.

14. Nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian sống thêm của chuột bị ung thư (không cắt bỏ u và sau cắt bỏ u) được điều trị bằng Cis-diclorodiammin Trans-dihydrxo platin (IV). Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Trần Thị Đà, Lê Hải Đăng. Tạp chí Hình thái học, tập 10, 2000.

15. Đánh giá hiệu ứng của Cis - Platin sản xuất tại Việt Nam lên thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng SWISS mang u báng Sarcoma TG.180. Trần Công Yên, Hoàng thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Thị Đà, Lê Hải Đăng. Tạp chí Dược học, 2000.

16. Một chặng đường nghiên cứu ung thư thực nghiệm (1987 - 2001). Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ. Hội thảo quốc tế Sinh học, 2001.

17. Áp dụng phương pháp SRB thử tác dụng của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) đến sự tăng sinh của một số dòng tế bào ung thư in vitro). Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên, Nguyễn Bích Thu, Phạm Kim Mãn. Tạp chí Sinh học, tập 23, số 3A, 2001.

18. Bước đầu khảo sát hiệu ứng ức chế sinh khối u của Cis-platin tổng hợp tại Việt Nam. Trần Công Yên, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ. Tạp chí Sinh học, tập 23, số 3A, 2001.

19. Ảnh hưởng của CISPLATIN tổng hợp tại Việt Nam lên một số chỉ tiêu sinh lý máu ngoại vi của chuột nhắt trắng Swiss mang u báng Sarcoma 180. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung. Tạp chí Sinh học, tập 25, số 2A, 2003.

20. Nghiên cứu hoạt tính chống ung thư của CISPLATIN DLTW. I trên mô hình ung thư thực nghiệm in vitro và in vivo. Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thuỷ Chung, Trần Bình Duyên, Trần Phi Hùng, Lê Viễn. Tạp chí Dược học, số 7, 2004.

21. Tác dụng của MINI-TRICHOBAKIN lên sự phát triển u báng Sarcoma 180 ở chuột nhắt trắng dòng Swiss. Nguyễn Bích Nhi, Lê Thị Bích Thảo, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên. Tạp chí Y học, số 483, 2004.

22. Tác dụng của các độc tố miễn dịch PBL-1, PBL-2 lên sự phát triển u báng Sarcoma 180 ở chuột nhắt trắng dòng Swiss. Nguyễn Bích Nhi, Lê Thị Bích Thảo, Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên. In trong: Tuyển tập Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, định hướng Y - Dược học. H - Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

23. Hoạt tính kháng u của polysaccharide chiết từ quả thể và sinh khối sợi nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) nuôi trồng. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên, Bùi Thị Vân Khánh. In trong: Tuyển tập Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, định hướng Y - Dược học. H - Khoa học và Kỹ thuật, 2004.