Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh


Sách đã xuất bản

1. Công nghệ thủy lực và khí nén (Giáo trình). Đồng tác giả. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2013.