Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh


Các bài báo nghiên cứu

1. A new graphic machining simulation algorithm for verification of five axis CNC programs. Nguyen Thi Hong Minh, Erik L. J. Bohez. 2nd Symposium on Advanced Technologies, School of Advanced Technologies, AIT, Thailand, Dec. 1998.

2. Sweep plane based algorithm - a solution to simulation of metal removal process for five-axis CNC programs. Co-author. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Vol 25+26, 2000.

3. Intelligent Tool Selection for sheet metal bending process. Nguyen Thi Hong Minh. PhD Symposium, Faculty of Engineering, KULeuven, 2002.

4.The Stencil Buffer Sweep Plane Algorithm For 5-Axis CNC Tool Path Verification. Co-author. Journal of Computer-Aided Design (SCI), Vol 35(12), Oct. 2003.

5. An optimisation system for automated workpiece layout generation for bent sheet metal parts. Co-author. 10th International Conference on Sheet Metal, Belfast, April 2003.

6. Geometric Reasoning for Tool Selection in Sheet Metal Bending Operations. Co-author. 5th International Conference on Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering, Bath, 2003.

7. Intelligent Tool Preselection - A Contribution To Automatic Process Planning For Sheet Metal Bending. Co-author. 4th International Symposium on Tools and Methods for Competitive Engineering, Lausanne, Millpress, Vol 2, 2003.

8. Tool Optimization for Sheet Metal Bending Operations. Co-author. 4th CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, Sorrento, 2004.

9. Automated Tool Selection for Computer-Aided Process Planning in Sheet Metal Bending. Co-author. CIRP Annals (SCIE), Vol 54 (1), 2005.

10. A Framework for Automatic Tool Selection in Integrated CAPP for Sheet Metal Bending. Co-author. Journal of Advanced Materials Research (ISI), Vols 6+8, 2005.

11. The Integration of CAPP and Production Planning for Bent Sheet Metal Parts. Co-author. Journal of Advanced Materials Research  (ISI), Vols 6+8, 2005.

12. Tolerance Verification for Sheet Metal Bending: Factors Influencing Dimensional Accuracy of Bent Parts. Co-author. Models for Computer Aided Tolerancing in Design and Manufacturing, Ed. J.K. Davidson, Springer, Dec 2006.

13.An application of ISO-GUM in the method for estimating the dimensional errors of bent parts. Co-author. Digital Enterprise Technology Conference, Setubal, 18-20th September 2006.

14. Tool selection problem in automatic process planning system for bent sheet metal parts. Co-author. In trong: Tuyển tập các bài báo khoa học tại Hội nghị khoa học lần thứ 20 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10-2006.

15. An Analytical Method in Accuracy Assessment for Bent Parts from Sheet Metal. Nguyen Thi Hong Minh. 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference in Manufacturing Engineering in Bandung, Indonesia, 07-08th December 2009.

16. Accuracy of CAE Tools in Plastic Injection Molding. Nguyen Thi Hong Minh. 11th Asia Pacific Industrial Enginering and Management Systems Conference 2010, Melaka, Malaysia, 2010.

17. Joost Duflou and Kruth Jean-Pierre, A Predictive Model for Tolerance Verification of Bent Sheet Metal Parts. Nguyen Thi Hong Minh. Key Engineering Materials (ISI), Vol 473, 2011.

18. Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng các module nội suy và điều khiển quá trình tăng tốc giảm tốc của lõi điều khiển số trong hệ điều khiển số CNC. Nguyễn Thị Hồng Minh, Phạm Đức An. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10-2011.

19.Giới thiệu các hệ thống điều khiển CNC có cấu trúc dạng mở ứng dụng cho các máy công cụ điều khiển số. Nguyễn Thị Hồng Minh, Phạm Đức An. Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10-2011.

20. Reducing Weldline in Plastic Injection Molding: An experimental case study of high quality thin-wall parts from Polycarbonate. Nguyen Thi Hong Minh. 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Manufacturing Engineering, November 5 - 6, 2012.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối