Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bằng.


Sách đã xuất bản

1. Bài tập Hóa học hữu cơ (Giáo trình). Tập 1. Nguyễn Văn Bằng. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 1994.

2. Thực hành hoá học hữu cơ (Giáo trình). Nguyễn Văn Bằng. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 1994.

3. Môn Hóa học (Giáo trình dành cho hệ Dự bị đại học). Nguyễn Văn Bằng, Dương Quang Huấn. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010.

close

Thông báo