Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bằng.


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học