Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái


Sách đã xuất bản

1. Hướng dẫn học sinh tự học và nghiên cứu. Thái Trần Bái. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976.

2. Động vật học không xương sống. Hai tập. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1978.

3. Thử xác định nhiệm vụ của bộ môn Động vật học và nhiệm vụ của giáo trình động vật học. Thái Trần Bái. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980.

4. Cần chú ý đặc điểm phân bố khi giảng dạy môn Động vật học. Thái Trần Bái. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980.

5. Động vật học không xương sống. Đồng tác giả. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tập 1, 1981; Tập 2, 1982.

6. Thực hành động vật không xương sống. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1986.

7. Sinh học 7. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1987; Tái bản lần thứ 10, 1998.

8. Sinh học 7 (Sách giáo viên). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1987; Tái bản lần thứ 7, 1999.

9. Động vật học không xương sống (Sách cao đẳng sư phạm). Thái Trần Bái (Chủ biên). H- Giáo dục, 1998; Tái bản lần 3, 2015.

10. Động vật học không xương sống (Giáo trình dùng cho Đại học Sư phạm). Thái Trần Bái. H- Giáo dục, 2001; Tái bản lần 10, 2016.

11. Sổ tay kiến thức sinh học Trung học cơ sở. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2002.

12. Động vật học không xương sống (Sách Cao đẳng sư phạm). Thái Trần Bái (Chủ biên). H- Đại học Sư phạm, 2005; Tái bản, 2009.

13. Động vật học (Giáo trình). Thái Trần Bái. H- Giáo dục Việt Nam, 2010; Tái bản, 2012, 2015.

14. Hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật. Thái Trần Bái. H- Giáo dục Việt Nam, 2015.

15. Tiến hóa thích nghi của động vật ở nước, ở cạn và ký sinh. Thái Trần Bái. H- Đại học Sư phạm, 2015.

 

close

Thông báo