Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Giun đất Việt Nam (Hệ thống học, khu hệ, phân bố và địa lý động vật học).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1983

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, mang tên Lomonosov, Liên Xô.


close

Thông báo