Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái


Các đề tài nghiên cứu

1. Đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn gen động vật đất Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2000. Thái Trần Bái (Chủ nhiệm).

2. Đa dạng động vật đất Việt Nam và định hướng ứng dụng. Đề tài cấp Nhà nước, 2003. Thái Trần Bái (Chủ nhiệm).

3. Đa dạng động vật đất Việt Nam và định hướng ứng dụng (Giai đoạn 2). Đề tài cấp Nhà nước, 2005. Thái Trần Bái (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu cấu trúc phân loại học các nhóm động vật ở đất ở một số sinh cảnh phổ biến ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2008. Thái Trần Bái (Chủ nhiệm).

close

Thông báo