Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Thái Trần Bái


Các bài báo nghiên cứu

1. Về hệ chuyển vận của đỉa (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool.Jurnal 1966.

2. Những dẫn liệu mới về hệ chuyển vận của đỉa. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh vật địa học, 1966.

3. Giun ít tơ trong giống Chaetogaster Bayer, 1827 và vai trò tiêu diệt vĩ ấu của chúng. Thái Trần Bái. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 1973.

4. Đặc điểm phát triển và tái sinh đuôi của giun ít tơ Branchiura sowerbyi Beddardm 1892. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh vật địa học, 1975.

5. Dẫn liệu về thành phần và trữ lượng động vật đáy trong các ao nuôi cá Vũ di (Vĩnh Phú). Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 2974.

6. Dẫn liệu về ấu trùng sán lá ruột lợn trong các khu vực trồng rau xanh của một trại lợn vùng đồng bằng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 1975.

7. Giun ít tơ nước ngọt miền Bắc Việt Nam. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh vật địa học, 1976.

8. Thành phần giun ít tơ nước ngọt tỉnh Sầm Nưa (Thượng Lào). Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh vật địa học, 1977.

9. Các loại hình lây lan sán lá ruột lợn qua các khu vực trồng rau xanh của các trại lợn vùng đồng bằng sông Hồng. Thái Trần Bái. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp, 1977.

10. Định loại động vật không xương sống nước ngọt Bắc Việt Nam. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1980.

11. Khu hệ giun đất của rừng cấm Cúc Phương (Việt Nam) và mô tả các loài mới trong giống Pheretima (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool.Jurnal, 1982.

12. Biến đổi tiến hóa của manh tràng và của tấm ruột của Pheratima (Megascolecidae) (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Doclad AHCCCP, 1982.

13. Vài đặc điểm của cơ thể của Pheratima (Megascolecidae) (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Doclad AHCCCP, 1982.

14. Đặc điểm phân bố, phân loại học và địa động vật học của giun đất vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1982.

15. Dẫn liệu mới về phân bố của giống Metapheretima Michaelsen sensu Eastom (Megascolecidae – Oligochaeta) ở các đảo phía Nam Thái Bình Dương (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Doclad AHCCCO, 1983.

16. Biến đổi tiến hóa của bộ túi nhận tinh và quá trình hoàn chỉnh cơ chế chuyền tinh ở Pheretima (Megascolecidae – Oligochaeta) (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool. Jurnal, 1983.

17. Biến đổi tiến hóa của tơ và vách đốt phía trước cơ thể của Pheretima (Megascolecidae – Oligochaeta) (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool. Jurnal, 1983.

18. Dẫn liệu mới về phân loại học của giống Pheretima (Oligochaeta, Megascolecidae) của khu hệ Việt Nam (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool. Jurnal, 1984.

19. Các loài và phân loài mới của giống Pheretima (Oligochaeta, Megascolecidae) từ Việt Nam (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool. Jurnal, 1984.

20. Các loài mới của giống Pheretima in Việt Nam (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Zool. Jurnal, 1984.

21. Dẫn liệu về giun đất trong sân chơi của hợp tác xã Phụng Thượng. Đồng tác giả. Thông báo khoa học Sinh – Nông , Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1984.

22. Thành phần và phân bố của giun đất ở Buôn lưới và các vùng lân cận (tỉnh Gia Lai – Kon Tum). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1984.

23. Thành phần loài và khả năng sử dụng giun đất ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 1984.

24. Về giá trị phân loại học của nhú phụ sinh dục của giun đất trong giống Pheretima Kinberg (Megascolecidae, Oligochaeta). Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học, 1985.

25. Khu hệ giun đất vùng Kỳ Sơn (Nghệ Tĩnh) và mô tả các loài và phân loài mới trong giống Pheretima Kingerg. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1986.

26. Dẫn liệu bổ sung về phân bố của giun đất ở Việt Nam. Thái Trần Bái. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1987.

27. Đặc điểm phân bố của giun đất ở Việt Nam (Tiếng Nga). Thái Trần Bái. Hội thảo quốc tế về Động vật học đất lần thứ IX, 1987.

28. Placozoa – Một ngành động vật không xương sống đa bào mới được phát hiện. Thái Trần Bái. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1987.

29. Các loài và phân loài giun đất mới từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1988C.

30. Giá trị thực tiễn của giun đất. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học, 1989.

31. Nhận xét bước đầu về khu hệ giun đất Lào (từ Mương Phuon đến cao nguyên Bualaven). Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, số đặc biệt, 1989.

32. Nhận xét về khu hệ giun đất Phnômpênh và các khu vực lân cận. Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, số đặc biệt, 1989.

33. Khu hệ giun đất vùng Luông pha băng, Thượng Lào. Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1990.

34. Các loài giun đất mới tìm thấy từ Luông pha băng, Thượng Lào. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1990.

35. Cấu trúc và vai trò chỉ thị môi trường của các nhóm động vật không xương sống ở đất cỡ trung bình (mesofaune) trên một số đảo phía Nam Việt Nam. Thái Trần Bái. Thông báo khoa học của các trường đại học, chuyên đề Sinh học – Nông nghiệp, 1991.

36. Danh sách các loài giun đất đã được phát hiện ở Lào. Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Sinh học – Địa lý, 1991.

37. Giun đất dọc trung lưu sông Mêkông từ Viên Chăn đến Pắc xế (Lào). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1991.

38. Thành phần và đặc điểm phân bố của giun đất ở đảo Cát Bà (Hải Phòng). Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1992.

39. Khu hệ giun đất Phnômpênh và đặc điểm phân bố của chúng. Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1993.

40. Các loài giun đất mới thuộc giống Pheretima Kinberg,1867 (Megascolecidae, Oligochaeta) ven suối Xuân Nha, Mộc Châu (Sơn La) và Đắc no, Đắc Kên (Đắk Lắk). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1992.

41. Các loài giun đất mới thuộc giống Pheretima Kinberg,1867 (Megascolecidae, Oligochaeta) vùng Yokdon tỉnh Đắk Lắk. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1993.

42. Hai loài giun đất mới thuộc giống Pheretima Kinberg, 1867 (Megascolecidae, Oligochaeta) ở rừng quốc gia Cát Bà (Hải Phòng). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1993.

43. Giun đất vùng núi phía Tây Bắc Nghệ An. Đồng tác giả. Hội thảo khoa học Đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn, 1995.

44. Mô tả các loài Pheretima không có manh tràng (Acoeta) mới gặp ở Việt Nam và khóa định loại Acoecata ở khu vực Đông Dương. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học, 1996.

45. Thành phần isozim esterase của 4 loài giun đất trong giống Pheretima (Megascolecidae, Oligochaeta). Đồng tác giả. Thông báo khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1996.

46. Sử dụng động vật và cơ quan động vật trong nhà trường: Thực tiễn và quan điểm của người thầy. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1996.

47. Giun đất và môi trường. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1996.

48. Côn trùng. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1996.

49. Thử hình dung sắc thái sư phạm trong giảng dạy Động vật học (Giáo trình sinh học cơ bản) và Cơ sở phân loại học động vật (Giáo trình chuyên ngành cơ sở) ở trường Đại học Sư phạm. Thái Trần Bái. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng giáo viên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, 1996.

50. Tế bào. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1997.

51. Bệnh sốt rét. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1997.

52. Dẫn liệu mới về các loài giun lá (Planapheretima sensu Sims and Easton, 1972) được phát hiện ở Việt Nam và khóa định loại chúng. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học, 1997.

53. Vấn đề sử dụng giun đất trong phủ xanh đối trọc ở nước ta. Thái Trần Bái. Tạp chí Lâm nghiệp, 1997.

54. Nghiên cứu động vật đất ở Việt Nam. Thái Trần Bái. Tạp chí Khoa học đất, 1997.

55. Hệ sinh thái ở cạn đầu tiên đã xuất hiện và tiến hóa như thế nào?. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1997.

56. Dẫn liệu mới về hệ bài tiết của giun đất trong giống Pheretima Kinberg, 1867 và quan hệ phát sinh của các loài trong nhóm Posthuma (sensu Thai tran Bai et Samphon, 1989). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 1998.

57. Qua một ví dụ, làm rõ sắc thái sư phạm trong giảng dạy Động vật học ở trường Đại học Sư phạm. Thái Trần Bái. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học các môn khoa học cơ bản ở Đại học Sư phạm, 1998.

58. Xây dựng mối liên kết hợp lý giữa các trường trong hệ thống giáo dục trong điều tra cơ bản tài nguyên sinh vật nước ta để nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạ sinh học ở Đại học, Cao đẳng và phổ thông. Thái Trần Bái. Hội thảo khoa học quốc gia của các trường Đại học Sư phạm lần thứ hai, 12-1998.

59. Động vật không xương sống. Thái Trần Bái. In trong: Sổ tay kiến thức sinh học Trung học cơ sở. H- Giáo dục, 1999.

60. Con người và môi trường. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1998.

61. Về vị trí phân loại học ở Riftia pachyptila. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1999.

62. Dấu vết của sự sống tiền Cambri. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 1999.

63. Vi khuẩn đến từ nguồn lạnh. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2000.

64. Nguồn gốc sự sống. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày, 2000.

65. Tính bất tử của tế bào sinh dục. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2000.

66. Họ giun đất Ocnerodrilidae ở Việt Nam. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học, 2000.

67. Đa dạng loài giun đất vườn quốc gia Tam Đảo. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 2001.

68. Khai thác khái niệm “dạng sống” trong giảng dạy sinh thái học. Thái Trần Bái. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Tăng cường giáo dục, đào tạo và giảng dạy Sinh thái học ở Việt Nam”, 2001.

69. The evolutionary changes in the nephridial system of Pheretima Kinberg, 1867 (Oligochaeta, Megascolecidae). Co-author. VNU. Journal of Science, Nat.Sci&Tech, tập 18, số 1, 2002.

70. Xung quang các con số về số loài sinh vật sống trên hành tinh của chúng ta. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2002.

71. Về hệ thống các ngành động vật. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2003.

72. Sinh học trong thế ký XXI. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2003.

73. Bùng nổ Cambri và những điều ẩn dấu về tiến hóa của động vật. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2003.

74. Nguồn gốc của linh trưởng. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2003.

75. Sinh học ngày mai sẽ như thế nào?. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2003.

76. Về vai trò của các tế bào sao trong hoạt động của não. Thái Trần Bái. Tạp chí Sinh học ngày nay, 2003.

77. Dẫn liệu đầu tiên về sán tua đầu (Temnoce-phala sp.Temnocephalidae – Turbellaria) ở Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh họcm 2003.

78. Dẫn liệu bước đầu về giun đất khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, Đà Nẵng. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 “Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”, 2003.

79. Dẫn liệu về động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) và cỡ lớn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, Đà Nẵng. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 “Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”, 2003.

80. Một vài nhận định về giun đất trên các đảo phía Nam Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 “Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Định hướng nông lâm nghiệp miền núi”, Thái Nguyên, 2004.

81. Về vấn đề sử dụng giun đất làm thuốc ở Việt Nam và Lào. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 “Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Định hướng Y dược học”, Học viện Quân y, 2004.

82. Góp phần nghiên cứu về nhện (Araneae) trên cây vải thiều ở Thanh Hà, Hải Dương. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần 48 “Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống”, Đại học Y Hà Nội, 11-2005.

83. Độ phong phú của ấu trùng côn trùng trong các đoạn suối đáy cá ở suối cả, xóm Khú, khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, 2006.

84. Về hóa thạch loài người cổ Homo floresiensis mới phát hiện ở đảo Flores, Indonexia. Thái Trần Bái. Tạp chí Giáo dục từ xa và tại chức, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 10, 9-2006.

85. Phát hiện nơron mới ở chim và thú trưởng thành: Hiện trạng và chức năng. Thái Trần Bái. Tạp chí Giáo dục từ xa và tại chức, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 11, 2006.

86. Tản mạn về trí nhớ. Thái Trần Bái. Tạp chí Giáo dục từ xa và tại chức, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 11, 2007.

87. Có phải thùy cá ngựa là thành lũy cuối cùng của trí nhớ không?. Thái Trần Bái. Bản tin Dạy và Học trong nhà trường, Viện Nghiên cứu sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, số 2, 9-2007.

88. Đặc trưng định lượng các nhóm mesofauna và chân khớp bé ở đất trong các sinh cảnh phổ biến ở xóm Khú, khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 2007.

89. Dẫn liệu mới về giun đất trên các cù lao của nhánh sông Cổ Chiên thuộc sông Tiền. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 26-10-2007.

90. Nhận thức mới về buổi bình minh của thú trong đại trung sinh. Thái Trần Bái. Tạp chí Giáo dục từ xa và tại chức, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 16, 3-2008.

91. Hóa thạch chim kỷ phấn trắng được phát hiện ở Jehol và một vài nhận định mới về sinh học của chim cổ. Thái Trần Bái. Bản tin Dạy và Học trong nhà trường, Viện Nghiên cứu sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 1, số 2, 4-2008.

92. Phát hiện loài Eoperipatus sp. (peripatidae) đại điện đầu tiên của động vật ngành có móc (onychophora) ở Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 2010.

93. Vấn đề chọn và đặt tên tiếng Việt cho các loài cho các loài động vật. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2, 2016.

close

Thông báo