Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 11 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Gia Hưng, “Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi dưới nhà cao tầng theo lý thuyết độ tin cậy”, 2011.

2. Vũ Lê Minh, “Độ tin cậy về ổn định chung của công trình dạng tường cừ có một tầng neo”, 2011.

3. Phạm Trung Dũng, “Nghiên cứu tính toán xác định độ tin cậy của tường chắn cứng”, 2012.

4. Trần Văn Hùng, “Nghiên cứu tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của các cọc khoan nhồi trong các công trình bến cảng”, 2012.

5. Nguyễn Văn Biên, “Nghiên cứu sự thay đổi độ tin cậy của móng tầng hầm khi thay đổi tải trọng do công trình truyền xuống”, 2013.

6. Mai Văn Chiến, “Nghiên cứu tính toán dầm bê tông cốt thép đúc sẵn ứng suất trước theo lý thuyết độ tin cậy”, 2013.

7. Nguyễn Quang Hiến, “Nghiên cứu ổn định của công trình bến thùng chìm theo lý thuyết độ tin cậy”, 2013.

8. Nguyễn Quốc Tới, “Nghiên cứu sự thay đổi độ tin cậy về ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo khi độ chuyên mực nước trước và sau tường thay đổi”, 2014.

9. Tạ Song An, “Nghiên cứu độ tin cậy về khả năng chịu tải của móng cọc khoan nhồi dưới nhà cao tầng”, 2014.

10. Vũ Văn Nghĩa, “Nghiên cứu sự an toàn của nền đắp trên đất yếu theo tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy”, 2015.

11. Nguyễn Cảnh Toàn, “Nghiên cứu tính toán độ tin cậy về khả năng chịu lực của tường barrette trong tầng hầm nhà cao tầng”, 2016.

 

close

Thông báo