Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của cọc khoan nhồi. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số DT1011.30, 2010-2011. Nguyễn Văn Vi (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu và xác định độ tin cậy của tường chắn cứng. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số DT1011.31, 2010-2011. Nguyễn Văn Vi (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo theo lý thuyết độ tin cậy. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số DT 1112.33, 2011-2012. Nguyễn Văn Vi (Chủ nhiệm).

4. Dự án chuyển đổi Tiêu chuẩn 22TCN209-92 thành TCVN9984:2013 “Thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng”. Đề tài cấp Bộ, mã số TC113018, 2012-2013. Nguyễn Văn Vi (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy. Đề tài cấp Bộ, mã số DT134008, 2013-2014. Nguyễn Văn Vi (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê của giới hạn chảy của cốt thép chịu lực được dùng nhiều trong công trình cầu bê tông cốt thép thường để phục vụ thiết kế cầu theo độ tin cậy. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số DT151611, 2016. Nguyễn Văn Vi (Chủ nhiệm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
close

Thông báo