Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Về độ tin cậy khai thác của các công trình bến cảng xét đến các hao mòn vật lý và hao mòn vô hình của chúng. Tập san Khoa học trường Đại học Hàng hải Việt Nam (nay là Tạp chí  Khoa học-Công nghệ Hàng hải),  2-1991.

2. Tính toán  các công trình bến cảng theo lý thuyết độ tin cậy. Tạp chí Giao thông vận tải, 9-1996.

3. Некоторые вопросы морального износа портовых причальных сооружений. Доклады V научного симпозиума, посвященного 6-летию Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ, 3-2000.

4. Yếu tố thời gian trong tính toán công trình bến cảng. Tạp chí Giao thông vận tải, 8-2001.

5. Метод постепенного статисти-ческого моделирования в расчетах надежности строительных кон-струкций. Доклады VI научного симпозиума Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ, 4-2002.

6. Расчет больверка методом постепенного статистического моделирования. Доклады VI научного симпозиума Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ, 4-2002.

7. Метод постепенного статисти-ческого моделирования для расчета причальных сооружений с высоким гибким свайным ростверком. Морские и речные порты России. Сборник докладов и тезисов Первой научно-практической Конференции, 5-2002.

8. Определение эксплуатационной надежности причалов с помощью метода статистического модели-рования. Материалы профессорско-преподавательской конфе-ренции Московская Госу-дарственная Академия водного транспорта, 2003. (Tài liệu Hội nghị khoa học các Giáo sư-giảng viên Học viện GTVT đường thuỷ quốc gia Moskva, Liên bang Nga).

9. Метод статистического модели-рования в расчетах надежности портовых гидротехнических со-оружений. Наука и техника транспорта, 4-2003.   (Наука и техника транспорта  - Tạp chí do Hội đồng bằng cấp tối cao – VAK của Bộ Giáo dục LB Nga quản lý để công bố các kết quả khoa học cơ bản của các Luận án TSKH).

10. Расчеты надежности на общую устойчивость больверка методом статистического моделирования. Морские и речные порты России, Сборник докладов и тезисов Второй научно-практической Конференции, 2004.

11. Влияние коррозии на надежность причальных сооружений с ме-таллическми элементами. Транспортное строитель-ство,  4-2004. (Транспортное строитель-ство - Tạp chí do Hội đồng bằng cấp tối cao – VAK của Bộ Giáo dục LB Nga quản lý).

12. Определение статистических характеристик горизонтальных усилий на рамы причалов свайного типа методом статистического моделирования. Наука и техника транспорта, 2-2006. 

13. Định hướng sử dụng quy phạm và khởi thảo quy phạm mới để thiết kế các công trình cảng và đường thuỷ. Tạp chí Giao thông vận tải, 4-2008.

14. Độ tin cậy khai thác và dự trữ còn lại của các công trình bến cảng. Tạp chí Giao thông vận tải, 6-2008.

15. Mô phỏng phân bố độ bền và nội lực trong các cấu kiện chịu tải để xác định độ tin cậy của các công trình cảng. Tạp chí Giao thông vận tải, 1 + 2-2009.

16. Về vấn đề thiết kế các công trình cảng theo lý thuyết độ tin cậy. In trong: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học, Viện Khoa học-Công nghệ Giao thông vận tải, 10-2009.

17. Độ tin cậy của các công trình trên biển. Tạp chí Biển & Bờ (Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam), 2010.

18. Tính toán độ tin cậy của các công trình và nền của chúng. Tạp chí Địa kỹ thuật, 3-2010.

19. Tính toán độ tin cậy của các tường chắn cứng. Tạp chí  Hàng hải (Cục Hàng hải Việt Nam), 7-2010.

20. Độ tin cậy về ổn định chung của các mái dốc. Tạp chí Giao thông vận tải, 9-2010.

21. Một số vấn đề về loại công trình tường cừ có bản neo giảm tải. Tạp chí Biển & Bờ, 2010.

22. Tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của nền công trình. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam), 1-2011.

23. Xác định sức chịu tải của các cọc khoan nhồi theo lý thuyết độ tin cậy. Tạp chí Địa kỹ thuật, 1-2011.

24. Tính toán ổn định trượt sâu công trình tường cừ một neo theo quan điểm xác suất. Tạp chí  Biển & Bờ, 2011.

25. Về phương pháp tính toán độ tin cậy của các công trình. Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15, Học viện Kỹ thuật quân sự, 10-2011.

26. Tính toán công trình theo các phương pháp xác suất và độ tin cậy. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật quân sự ), 12-2012.

27. Tính toán độ tin cậy của nền các công trình. Tạp chí Địa kỹ thuật, 2-2013.

28. Vấn đề tổ hợp tải trọng trong thiết kế công trình bến bệ cọc cao mềm. Tạp chí Giao thông vận tải, 10-2013.

29. Sự thay đổi độ tin cậy về ổn định chung của công trình bến tường cừ khi độ chênh mực nước trước và sau tường thay đổi. Tạp chí Giao thông vận tải, 2014.

30. Sự suy giảm độ tin cậy của tường cừ thép một neo trong ngành cảng và đường thuỷ do ăn mòn. Tạp chí Giao thông vận tải, 4-2014.

31. Nghiên cứu hiện trường đặc trưng thống kê của cường độ bê tông và kích thước các công trình cảng. Tạp chí Giao thông vận tải, 6-2014.

32. Đánh giá an toàn của nền đắp trên đất yếu theo Tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy. Tạp chí Giao thông vận tải, 10-2015.

33. Độ tin cậy về ổn định của công trình bến thùng chìm. Tạp chí Giao thông vận tải, 4-2016.

34. Nghiên cứu các đặc trưng thống kê giới hạn chảy của thép trong các cầu bê tông cốt thép thường. Tạp chí Địa kỹ thuật, 1-2017.

 

 

close

Thông báo