Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường chuyên ngành đối với các dự án khai thác lộ thiên. Đề tài cấp Bộ, mã số 2007-04-302/KQNC, 2006-2007. Vũ Đình Hiếu (Tham gia).

2. Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ phá vỡ đất đá bằng cơ giới cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006-02-11, 2006-2008. Vũ Đình Hiếu (Tham gia).

3. Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất. Nhiệm vụ cấp Bộ, mã số B2013-02-04ATLĐ, 2013. Vũ Đình Hiếu (Tham gia).

4. Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ. Đề tài PVSX, 2013. Vũ Đình Hiếu (Tham gia).

5. Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy giáo trình môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ bài giảng điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất. Nhiệm vụ cấp Bộ, mã số B2014-02-05ATLĐ, 2014. Vũ Đình Hiếu (Chủ trì).