Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu


Các bài báo nghiên cứu

1. Một vài suy nghĩ về quản lý môi trường trong phát triển và khai thác các mỏ đá vôi ở Việt Nam. Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 15, Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, 2002.

2. Một số thiết bị mới có thể áp dụng cho các mỏ lộ thiên Việt Nam. Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4, 2003.

3. Máy xới và những khả năng của chúng trong khai thác mỏ. Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6, 2003.

4. Điều khiển chất lượng quặng bằng máy tính. Vũ Đình Hiếu. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 16, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, 2004.

5. Xác định chiều dày lớp bóc tách trong các mỏ than. Hồ Sĩ Giao, Vũ Đình Hiếu. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 16, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, 2004.

6. Sử dụng đầu đập thủy lực trong khai thác. Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3, 2004.

7. Lập kế hoạch sản xuất hợp lý cho công ty khai thác than trên máy tính. Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 6, 2005.

8. Xác định tỷ lệ tổn thất và làm nghèo trong mỏ lộ thiên. Vũ Đình Hiếu. Báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 17. Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, 2006.

9. Xác định tỷ lệ tổn thất và làm nghèo trên mỏ lộ thiên. Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 12-2006.

10. Điều khiển chất lượng quặng bằng xúc chọn lọc trên bề mặt khoáng sản. Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất (Đại học Mỏ-Địa chất), 12-2006.

11. Characteristic Study on Waste-Derived Thermite Treating Electric Arc Furnace Dust. Kuen Sheng Wang, Kae Long Lin, Ing Jia Chiou, Dinh Hieu Vu. A&WMA’S 101ST Annual Conference & Exhibition, Oregon, USA, June 2008.

12. Hydrogen production characteristics by thermophilic anaerobic solid state fermentation process within the wastes. Jung Hsing Chen, Kuen Sheng Wang, Dinh Hieu Vu, Tien Chun Chu, C.C Wang. Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, November 2010.

13. Humidity-control porous ceramics prepared from waste and porous materials. Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Bui Hoang Bac. Material Letters, Vol 65 (6), 2011.

14. Study on preparing humidity-control porous ceramics from volcanic ash and waste glass.  Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac,Tien Chun Chu. Journal of Ceramics International 37 (7), 2011.

15. Effect of Hydrogen  Production by Thermophilic Anaerobic Digest from Organic Wastes. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam. The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining, Hanoi, Vietnam, 2011.

16. Humidity Control Materials Prepared from Diatomite and Volcanic Ash. Vu Dinh Hieu, Kuen Sheng Wang, Jung Hsing Cheng. The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam, June 2011.

17. Effective Utilization of Incinerated Municipal Solid Waste: Zeolitic Materials and Allophane Synthesis. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam, Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung. The 1st International Conference - Advances in Environmental Engineering for Natural Resources Mining. Hanoi, Vietnam, June 2011.

18. Effect of Hydrogen Yield by Thermophilic Anaerobic Fermentation from Mixed Organic Wastes. Jung Hsing Chen, Kuen Sheng Wang, Dinh Hieu Vu. Journal of Applied Mechanics and Materials, 135 + 136, 2012; doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.135-136.487

19. Use of combined transportation for deep surface coal mines in Quang Ninh, Vietnam. Bui Xuan Nam, Luu Van Thuc, Vu Dinh Hieu, Le Qui Thao, Nguyen Hoang. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Hanoi, August 2012. Publishing House for Science and Technology, 2012.

20. Characterization of Vietnamese coal fly ash and its possible utilizations. Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam,  Vu Dinh Hieu, Nguyen Tien Dung. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 2012. Publishing House for Science and Technology, 2012.

21. Effects of influent water on passive treatment systems for acid mine drainage. Vu Dinh Hieu, Mai The Toan, Le Ngoc Ninh, Le Thi Thu Hoa. The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 2012. Publishing House for Science and Technology, 2012.

22. Preparation of activated carbon-zeolite composites (Ac-Z composites) using water treatment sludge ash. Vu Dinh Hieu, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam. Proceedings of The 6th Internaional Symposium on The East Asia Environmental Problems (EAEP2012), Kyushu University, Fukuoka, Japan, November 2012.

23. Preparation of allophane using silica and aluminum source extracted from incinerated soild waste synthesis. Bui Hoang Bac, Vu Dinh Hieu, Bui Xuan Nam. Proceedings of The 6th Internaional Symposium on The East Asia Environmental Problems (EAEP2012), Kyushu University, Fukuoka, Japan, November 2012.

24. Glass-ceramic from mixtures of bottom ash and fly ash. Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Jung Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac. Journal of Waste Management, Vol 32, Issue 12, 12-2012.

25. Synthesis of mesoporous molecular sieve (MCM-41) using sewage sludge ash. Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Jung Hsing Chen. Journal of Resources, Conservation and Recycling, 2013.

26. Effect of solid retention time and organic loading rate on methane production during thermophilic anaerobic digestion. Jung Hsing Chen, Kuen Sheng Wang, Shir Ly Huang, Chu Ching Lin, Dinh Hieu Vu. Journal of Waste Management, 2013.

27. Đánh giá rủi ro về tai nạn lao động trong khai thác mỏ lộ thiên. Bùi Xuân Nam, Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hà Nội, Việt Nam. Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, 2013.

28. Tính toán mô phỏng phát tán bụi do hoạt động nổ mìn trong khai thác mỏ apatit Gia Phú - Lào Cai. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hà Nội, Việt Nam. Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, 2013.

29. A new model for water adsorption in porous ceramics. Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Jung Hsing Chen, Bui Xuan Nam, Bui Hoang Bac, Do Van Binh. Journal of Porous Materials, Vol 20, Issue 1, 2-2013.

30. Humidity control materials prepared from diatomite and volcanic ash. Dinh Hieu Vu, Kuen Sheng Wang, Bui Hoang Bac, Bui Xuan Nam. Journal of Construction and Building Materials 38, 2013.

31. Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ khi khai thác quặng graphit khu vực Yên Thái, tỉnh Yên Bái. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh. Hội nghị khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, 2014.

32. Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn. In trong:Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 23, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014.

33. Methods used for improving stabilization and predicting ARD area for coal mine waste dumps in Viet Nam. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Le Thi Thu Hoa, Vu Dinh Hieu. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, October 2014. Publishing House for Science and Technology, 2014.

34. Vấn đề quy hoạch bãi thải trong quá trình khai thác xuống sâu quặng Apatit khu Ngòi Đum, Đông Hồ giai đoạn đến năm 2020. Vũ Đình Hiếu, Mai Thế Toản, Lê Hoàng. Tạp chí Công nghiệp mỏ, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, số 4, 2015.

35. Hoàn thiện các thông số hệ thống khai thác nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác tại Mỏ than Na Dương. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thế Hưởng. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, số 4, 2015.

36. Nghiên cứu ảnh hưởng của làm nghèo quặng tới hiệu quả của dự án khai thác quặng Graphite Yên Bái. Phạm Văn Việt, Vũ Đình Hiếu, Đỗ Ngọc Hoàn. Tạp chí Công nghiệp mỏ, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, số 4, 2015.

37. The potential importance of mine sites for biodiversity. Vu Dinh Hieu, Pham Van Viet, Do Ngoc Hoan. International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, Hanoi, Vietnam, October 2015.

38. Kích thước hình học các khối đá và nguy cơ mất ổn định bờ mỏ và sườn dốc. Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, số 2, 2016.

39. Thuật toán Monte Carlo và khả năng ứng dụng của nó trong lựa chọn đồng bộ máy xúc - ô tô trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam. Vũ Đình Hiếu. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam, số 2, 2016.