Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Huệ


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 10 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Vũ Ngọc Chiêu, trường Đại học Nông nghiệp I, 1980.

2. Nguyễn Như Thanh, trường Đại học Nông nghiệp I, 1980.

3. Trần Minh Châu, trường Đại học Nông nghiệp I, 1980.

4. Phan Dịch Lân, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1981.

5. Phạm Sỹ Lăng, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1983.

6. Đào Hữu Thanh, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1983.

7. Phạm Văn Khuê, trường Đại học Nông nghiệp I, 1984.

8. Phạm Văn Viễn, trường Đại học Nông nghiệp I, 1985.

9. Nguyễn Thị Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1986.

10. Nguyễn Văn Lãm, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1986.

 

close

Thông báo