Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Huệ


Các bài báo nghiên cứu

1. Kết quả nghiên cứu tiêu diệt bệnh toi gà newcastle trong cả nước. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 1980.

2. Đề án triển khai tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật vào nông thôn và xây dựng hệ thống các trung tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở các cấp. Nguyễn Bá Huệ. Báo cáo tại Hội nghị thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam, 1984.

3. Nghiên cứu giải pháp tiêu diệt bệnh toi gà newcastle trên địa bàn huyện tỉnh. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 1985.

4. Nghiên cứu bệnh suyễn lợn ở Việt Nam và biện pháp phòng chống bệnh. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu khoa học Viện Nông Lâm.

5. Kết quả nghiên cứu chế vacxin dịch tả lợn nhược độc bằng thịt thỏ. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 102.

6. Nghiên cứu chế vacxin dịch tả lợn nhược độc bằng toàn thân thỏ sữa. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

7. Nghiên cứu đặc tính các chủng virus cường động newcastle gây ra các vụ dịch lớn ở Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

8. Kết quả nghiên cứu chọn giống virus newcastle cường độc tiêu chuẩn ổn định. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, số 158.

9. Một số đặc tính sinh học của virus vacxin Laxôta và quy trình sản xuất trong điều kiện Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

10. Hiệu lực vacxin Laxôta cho uống phòng bệnh toi gà newcastle ở Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

11. Đặc tính gây miễn dịch của vacxin Laxôta cho uống. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

12. Bảo quản sử dụng vacxin Laxôta trong điều kiện Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

13. Nghiên cứu vacxin cho ăn phòng bệnh toi gà newcastle nuôi trong nhân dân.  Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

14. Kết quả nghiên cứu các chủng virus gây ra các ổ dịch lớn ở các xí nghiệp gà. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 165.

15. Lựa chọn giống vịt newcastle để chế vaxin keo phèn. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

16. Kết quả nghiên cứu an toàn hiệu lực của vacxin newcastle hệ I nhỏ mũi mắt. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 210.

17. Phản ứng ngưng kết hồng huyết cầu kháng nguyên chẩn đoán các bệnh vi trùng. Đồng tác giả. Kỷ yếu Viện Thú y (1968-1978).

18. Nghiên cứu xây dựng trạm thú y xã. Nguyễn Bá Huệ. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 237.

19. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật về thú y cần được đưa nhanh vào thực tiễn sản xuất. Nguyễn Bá Huệ. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 234.

20. Một số kết quả nghiên cứu của Viện Thú y được đưa vào trên địa bàn huyện. Nguyễn Bá Huệ. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 224.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo