Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Ân


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Simulating Spatial Patterns of Shifting Cultivation: A village case study from the uplands of Vietnam.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Mô hóa và Phân tích không gian

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2010

Đơn vị bảo vệ: Đại học Leeds, Anh quốc.


close

Thông báo