Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Ân


Các đề tài nghiên cứu

1. Lập bản đồ thảm thực vật sử dụng ảnh vệ tinh landsat TM và phép chuyển đổi dữ liệu TCA. Đề tài cấp Trường Đại học, 2001. Ngô Thế Ân (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu biên soạn giáo trình Môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững cho sinh viên Đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm - Ngư nghiệp. Đề tài cấp Bộ, B2002-32-19-DAMT, 2002-2003. Ngô Thế Ân (Tham gia).

3. Nghiên cứu tiếp cận không gian trong đánh giá nghèo đói. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số T2004-03-66, 2004. Ngô Thế Ân (Chủ nhiệm).

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ giảng dạy môn Sinh thái môi trường cho các sinh viên đại học khối Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Đề tài cấp Trường Đại học, T2005-03-55, 2005. Ngô Thế Ân (Chủ nhiệm).

5. Impacts of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks (I-REDD+). Đề tài hợp tác quốc tế, 2011-2014. Ngô Thế Ân (Tham gia).   

6. Nghiên cứu biên soạn giáo trình Mô hình hóa trong quản lý môi trường. Đề tài cấp Bộ, mã số B2012-11-01MT, 2012-2013. Ngô Thế Ân (Chủ nhiệm).

7. Supporting the integration in agricultural curricula of climate change concerns at Universities of Agricultur – ACCCU). Đề tài hợp tác quốc tế, 2012-2016. Ngô Thế Ân (Tham gia).

8. Increased accessibility, landscape changes, rural transformations, and urbanization: Impacts of the east-west economic corridor from Da Nang, Vietnam, to Khon Kaen, Thailand. Đề tài hợp tác quốc tế, 2014-2016. Ngô Thế Ân (Đồng Chủ nhiệm).

9. Sustainable  adaptation  of  coastal  agro-ecosystems  to increased salinity intrusion DeltAdapt. Đề tài hợp tác quốc tế, 2014-2017. Ngô Thế Ân (Đồng Chủ nhiệm).

10. Nghiên cứu ảnh hưởng của chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học đến môi truờng (đất, không khí, nước phía dưới và khu vực xung quanh) tại vùng đồng bằng, trung du và miền núi. Đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL-2014/01, 2014-2017. Ngô Thế Ân (Chủ nhiệm).

close

Thông báo