Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Ân


Các bài báo nghiên cứu

Các bài viết đã công bố trên tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước (Tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Một số nhận thức qua chương trình định canh định cư của người Cà Tu tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hội thảo Nông thôn miền núi – Những nghiên cứu hướng tới phát triển lâu bền. H- Nông nghiệp, 2001.

2. Phương pháp biến đổi dữ liệu trong lập bản đồ thảm thực vật sử dụng ảnh vệ tinh Landsat TM. Tạp chí Hoạt động khoa học, 2002.

3. A spatial model of crop production with integration of agro-economic and agroecological methodology. Vietnam Soil Science Journal, 2002.

4. An Agent-based model of shifting cultivation: Issues of dynamic land cover validation. GISRUK, Durham, 1-3 Apr 2009.

5. An agent-based approach to simulating the dynamics of shifting cultivation in an upland village in Vietnam. European Journal of GIS and Spatial Analysis, 2010.

6. Mô phỏng tác động của chính sách đến biến động sử dụng đất bằng mô hình tác tố (Agent-based). Tạp chí Khoa học đất, 2011.

7. Thách thức từ xác định tác động đến hành động thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ven biển: Trường hợp điển hình trong nuôi cá lồng bè quy mô cộng đồng ở Cát Bà. Hội thảo Phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá BĐKH trong ngành thủy sản, 2013.

8. Community monitoring for REDD+: international promises and field realities. Ecology and Society, 2013.

9. Characterising agro-ecological zones with local knowledge. ICRAF, 2014.

10. Tác động của biến đổi khí hậu tới sử dụng đất nông nghiệp và sự thích ứng của người dân huyện Giao Thủy. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014.

11. Mối liên hệ giữa sinh kế của người dân và nguồn carbon dự trữ trong thảm rừng. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015.

12. Characterizing agro-forestry systems in Diem Hamlet, Chau Khe commune, Con Cuong district, Nghe An province. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015.

13. Đánh giá chỉ số ngư trại bền vững cho hệ thống đầm nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Giao Thủy, Nam Định. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015.

14. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vai trò giới trong sản xuất nông nghiệp – Trường hợp nghiên cứu tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015.

15. Thử nghiệm Praziquantel và Membendazole điều trị sán lá đơn chủ và ấu trùng sán ký sinh trên cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella) ở giai đoạn cá hương. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2015.

close

Thông báo