Các tư liệu về   Tiến sĩ khoa học Nguyễn Biểu


Sách đã xuất bản

1. Biển Đông. Tập 1: Khái quát chung. Lê Đức Tố (Chủ biên), Lê Đức An, Nguyễn Biểu,..(Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, 1996-2000). H- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2003.

2. Biển Đông. Tập 3: Tiềm năng dầu khí và khoáng sản rắn vùng biển Việt Nam. Mai Thanh Tân (Chủ biên), Nguyễn Biểu,... (Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, 1996-2000). H- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2003.

3. Địa chất biển (Giáo trình). Trần Nghi (Chủ biên), Nguyễn Biểu. H- Đại học Quốc gia Hà Nôi, 2007.

4. Tài nguyên sa khoáng biển Việt Nam. Nguyễn Biểu (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Liễu. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.

close

Thông báo