Các tư liệu về   Tiến sĩ khoa học Nguyễn Biểu


Sách đã xuất bản

1. Biển Đông. Tập 1: Khái quát chung. Lê Đức Tố (Chủ biên), Lê Đức An, Nguyễn Biểu,..(Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, 1996-2000). H- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2003.

2. Biển Đông. Tập 3: Tiềm năng dầu khí và khoáng sản rắn vùng biển Việt Nam. Mai Thanh Tân (Chủ biên), Nguyễn Biểu,... (Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, 1996-2000). H- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2003.

3. Địa chất biển (Giáo trình). Trần Nghi (Chủ biên), Nguyễn Biểu. H- Đại học Quốc gia Hà Nôi, 2007.

4. Tài nguyên sa khoáng biển Việt Nam. Nguyễn Biểu (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Liễu. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2017.