Các tư liệu về   Tiến sĩ khoa học Nguyễn Biểu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Trầm tích luận các thành hệ lục nguyên Paleozôi thuộc đới chuyển tiếp giữa đá biến chất phiến lục và biến chất sớm vùng Nam Thiên Sơn, Liên Xô, nay thuộc các nước: Uzbeckítan, Kỉrgistan, Tagistan.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Địa chất

Người hướng dẫn: GS. TSKH Logvinhenco N. V., PGS. TS Svanov V. N.

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrat, Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Trầm tích luận các thành hệ trầm tích và trầm tích phun trào Phaneooi thuộc đới chuyển tiếp giữa lục địa và biển Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Địa chất

Người hướng dẫn: GS. TSKH Logvinhenco N. và  GS. TSKH Svanov V.

Năm bảo vệ: 1988

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrat, Liên Xô.

close

Thông báo