Các tư liệu về   Tiến sĩ khoa học Nguyễn Biểu


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 1 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Quốc Hưng, "Địa mạo thềm lục địa Nam Trung Bộ", 2009.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ.

1. Vũ Văn Phái, "Địa mạo đới ven biển miền Trung", 1999.

2. La Thế Phúc, "Đặc điểm trầm tích Đệ tứ đáy biển miền Trung", 2000.

 

close

Thông báo