Các tư liệu về   Tiến sĩ khoa học Nguyễn Biểu


Các bài báo nghiên cứu

1. Tảo Cocolitophorit trong điệp Kiev vùng Xuma-Kharcop, Ucraina. Đồng tác giả. In trong: Tóm tắt báo cáo Hội nghị Địa chất, khoáng vật, trầm tích luận và địa mạo, trường Đại học Tổng hợp quốc gia Kharcop, 1967.

2. Trầm tích luận phần chứa carbonat điệp Kiev bồn trũng Donhepro-Donnhesk. Đồng tác giả. Vesthik Đại học Tổng hợp quốc gia Kharcop, loạt Địa chất-Địa lý, tập 2, 1967.

3. Xiderit trong mỏ than nâu Novo-Dmitrievka Donbas, Ucraina. Đồng tác giả. In trong: Tóm tắt báo cáo Hội nghị Địa chất, khoáng vật, trầm tích luận và địa mạo, trường Đại học Tổng hợp quốc gia Kharcop, 1967.

4. Về việc phát hiện đá spogolit ở Cao Bằng. Nguyễn Biểu. Tạp chí Địa chất, 1969.

5. Phương pháp xác định định lượng biến đổi thứ sinh đá cát. Vesthik Đại học Tổng hợp quốc gia Kharcop, No 12, 1973.

6. Mica và clorit là các khoáng vật chỉ thị các đới biến đổi katagen mạnh và biến chất trong Paleozoi Fergana (Nam Thiên Sơn). Đồng tác giả. 1974.

7. Các đới biến đổi thứ sinh trong các tầng lục nguyên triền núi Altai (Nam Thiên Sơn). Đồng tác giả. Bản thông tin các trường đại học, Địa chất và thăm dò, No 7, 1974.

8. Phương pháp xác định định lượng biến đổi thứ sinh đá cát. Nguyen Bieu. Vestn Leningr. Univ.Ser.Geol.Geogr, LGU, Leningrad, No 12, 1973.

9. Tìm hiểu các tổ hợp khoáng vật sét Mesozoi ở trũng An Châu. Đồng tác giả. Tạp chí Địa chất, số 120, 1975.

10. Biểu hiện của perlit và obsidian trong đà phun trào Bình Liêu, Quảng Ninh. Đồng tác giả. Tạp chí Địa chất, 1977.

11. Đặc điểm thạch học thành hệ quazit thứ sinh Tấn Mài. Đồng tác giả. Tạp chí Địa chất, 1978.

12. Những kết quả nghiên cứu bước đầu về quarzit thứ sinh Tấn Mài. Đồng tác giả. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 1978.

13. Các thành hệ biến chất miền Bắc Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học Địa chất kỷ niệm 25 năm ngành Địa chất Việt Nam, 1980.

14. Đá biến chất chứa storolitm, andaluzit, disten và xilimanit ở vùng Chiêm Hóa, Việt Bắc. Đồng tác giả. Bản đồ địa chất, Liên đoàn Bản đồ địa chất, 1981.

15. Sinh khoáng và các thành hệ biến chất và biến đổi thứ sinh ở Việt Nam. Nguyễn Biểu. Thông tin Khoa học kỹ thuật địa chất, số 8, 1981.

16. Trầm tích luận và biến đổi thứ sinh các thành hệ chứa than Triat thượng Việt Nam và khả năng phân chia chi tiết địa tầng, đồng danh vỉa than các bồn kiểu Hòn Gai. Đồng tác giả. Tóm tắt báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa chất lần thứ 2, 1983.

17. Các phức hệ đá biến chất ở Việt Nam. Đồng tác giả. Thông tin Hội nghị khoa học Địa chất Việt Nam lần 2, 1985.

18. Thành hệ biến chất và biến đổi thứ sinh miền Bắc Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Địa chất và Khoáng sản, 1985.

19. Vài nét về đặc điểm địa chất quần đảo Trường Sa. Nguyễn Biểu. Tạp chí Địa chất, 1985.

20. Về việc nghiên cứu địa chất khoáng sản biển Việt Nam. Nguyễn Biểu. Tạp chí Hoạt động khoa học, 1985.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo